ბრძანებები

ბრძანებები

ბრძანება ,,თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური ცენტრში”საშიში ვირუსული ინფექციის მართვასთან დაკავშირებით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით

გადმოწერა

კლინიკებში ელექტრონულ დოკუმენტთბრუნვასთან დაკავშირებით რიგი ღონისძიებების გატარების შესახებ

ჩამოწერა

კლინიკის საკუთრებაში არსებული აპარატურის, ტექნიკისა და სხვა მოძრავი ქონების დაზიანების შემთხვევებზე კონტროლის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე

ჩამოწერა

პერსონალის მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და კონტროლის მიზნით გასატარებელი ღონისძიების შესახებ

ჩამოწერა

ქირურგიულ დეპარტამენტში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის გაფართოების ღონისძიების შესახებ

გადმოწერა

ქირურგიულ დეპარტამენტში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის გაფართოების ღონისძიების შესახებ

ბრძანების ჩამოწერა პატივისცემით, პოლინა ლუკინა ადმინისტრაციის უფროსი