ბარიატრიული ქირურგია

“საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრ“-ში უკვე შესაძლებელია ბარიატრიული ოპერაციების ჩატარება. ოპერაციები ტარდება მინსკის უმაღლესი კატეგორიის ბარიატრიულ ქირურგ პროფესორ სერგეი სტებუნოვის და “საერთაშორისო სამედიცინო ცენტრი“-ს ქირუგიული სამსახურის ხელმძღვანელ ბესო აბულაძის მიერ.

პათოლოგიური სისმსუქნის შემთხვევაში ოპერაციები დაფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით.

პაციენტებს შესაძლებლობა აქვთ, წინასწარ გაიარონ უფასო კონსულტაციები.

დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდით ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:30-დან – 18:00 საათამდე, საკონტაქტო ნომერზე :577 00 95 35

როდის უნდა მიმართოთ ბარიატრიულ ქირურგიას?

როდესაც ჭარბი წონა გადადის მორბიდულ (პათოლოგიურ) სიმსუქნეში, სხეულის მასის ინდექსის მატებასთან ერთად, იზრდება სხვადასხვა თანმხლები დაავადებების გამოვლენის შემთხვევებიც (შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, ჰიპერლიპიდემია, არტერიული ჰიპერტონია, ობსტრუქციული ღამის აპნოე), რომლებიც აზიანებენ ჯანმრთელობას, აქვეითებენ ცხოვრების ხარისხს და ამცირებენ სიცოცხლის ხანგრძლივობას. მსგავსი ტიპის ჭარბი წონის მქონე პაციენტები სიმსუქნის პრობლემის მოსაგვარებლად მიმართავენ ბარიატრიულ ქირურგიას, რის შედეგადაც უმჯობესდება მათი ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა და ცხოვრების ხარისხი.

 

გაეცანით პროფესორ სერგეი სტებუნოვის ბიოგრაფიულ მონაცემებს:

Стебунов Сергей Степанович

доктор медицинских наук, профессор

Образование: высшее медицинское, высшее экономическое

1983-1989г. Витебский медицинский институт, лечебный факультет. Лечебное дело.

1989-1990г. Витебский медицинский институт, интернатура по хирургии. Врач-хирург.

1993-1995г. Витебский медицинский институт, аспирантура по хирургии.

Дополнительное образование:

1994-1996г. Международный институт менеджмента (МИМ-Беларусь), экономический факультет. Менеджер в области внешне-экономической деятельности.

2019 г. Первичная специализация по косметологии и пластической хирургии. Врач-пластический хирург.

Профессиональная деятельность:

В 1989 году с отличием закончил лечебный факультет Витебского ордена Дружбы народов медицинского института. Интернатуру по хирургии проходил в Витебской областной клинической больнице. С 1990 года работал хирургом в МСЧ строительных организаций г.Витебска, а с 1994 года — заведующим отделением эндоскопии и малоинвазивной хирургии этой больницы. Заочно обучался в аспирантуре при Витебском мединституте, которую досрочно закончил в 1994 году в связи с защитой кандидатской диссертации. С 1995 года работает ассистентом кафедры госпитальной хирургии №1 Витебского мединститута и по совместительству заведующим отделением малоинвазивной хирургии Витебской областной больницы. В 1997 году переведен в г.Минск на должность заместителя главного врача Республиканской больницы Управления делами Президента. Вначале работал заместителем по поликлинической части, затем заместителем по хирургии. В 2001 году защитил докторскую диссертацию, став самым молодым хирургом — доктором медицинских наук в республике. В 2002 году в связи с сокращением должности перешел на работу заведующим отделением хирургии центра. С 2011 по 2014 год работал заместителем директора медицинского центра «Вектор». С 2014 по 2016 год работал заместителем генерального директора по хирургии многопрофильного медицинского центра «ЛОДЭ». С 2016 по настоящее время является заведующим отделом общей, пластической и бариатрической хирургии ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». Практическую работу всегда совмещал с научной и преподавательской деятельностью. В 2006 году получил диплом доцента кафедры общей хирургии Белорусского медицинского университета, а в 2008 году — профессора. Является действительным членом (академиком) Международной Академии информационных технологий.

Является профессором кафедры электронной техники и технологии Белорусского радиотехнического университета, Академиком международной академии информационных технологий, членом ряда хирургических обществ и автором собственных методик в области хирургии. Ежегодные стажировки и специализации по различным направлениям хирургии, постоянное прохождение курсов повышения квалификации позволяют Стебунову овладевать новыми совершенными технологиями и активно внедрять их в практику. Великолепное владение малоинвазивной эндоскопической техникой позволяет использовать ее в пластической хирургии.

Дипломы:

Профессиональный опыт:

Одним из первых в республике  в 1994 году начал производить лапароскопические операции и впервые внедрил большинство эндоскопических вмешательств в практике лечебных учреждений республики. С 2006 года активно развивает бариатрическую эндохирургию. Владеет всем спектром современных бариатрических вмешательств. Долгие годы возглавлял хирургическую службу Управления делами Президента РБ. Владеет всем спектром  экстренных и плановых вмешательств в хирургии, гинекологии и урологии. С 2003 года активно развивает пластическую и реконструктивную  хирургию. Владеет всем спектром пластических операций (кроме ринопластики). Наряду с практической деятельностью (стаж работы в хирургии 28 лет, в эндоскопической хирургии – 24 года, в пластической хирургии – 15 лет, в бариатрической хирургии – 12 лет), имеет длительный опыт руководящей и научной работы – 24 года и педагогический стаж – 23 года. Высшая категория по хирургии с 2007 года .

В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эффективность применения антигипоксантов в комплексном лечении больных распространенным перитонитом». В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему «Прогнозирование исхода и профилактика осложнений лапароскопии у больных с повышенным операционным риском». Долгое время был самым молодым хирургом доктором меднаук в стране.

Имею более 400 научных публикаций, 8 монографий по специальности, один учебник. Лауреат фонда поддержки образования и науки (2012 г). Член двух ученых советов по защите диссертаций: хирургия, стоматология и детская хирургия при Минском медуниверситете и хирургия, трансплантология и гематология Ученого Совета МНПЦХТиГ. Член редакционного совета журналов «Videosurgery» (Польша) и «Европейская хирургия» (Республика Беларусь). Член общества эндоскопических хирургов России, герниологического общества России, член общества бариатрических хирургов России и Европейской федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений (IFSO).  

Основные направления профессиональной деятельности в настоящее время:

 • Общая и абдоминальная хирургия
 • Лапароскопическая хирургия
 • Эндогинекология
 • Эндоурология
 • Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия
 • Бариатрическая хирургия
 • Торакоскопическая хирургия
 • Лапароскопическая герниология, в том числе диафрагмальных грыж (лечение ГЭРБ)

Основные операции в бариатрической хирургии:

 1. Лапароскопическое бандажирование желудка
 2. Рукавная резекция желудка (СЛИВ-резекция)
 3. Гастропликация
 4. Гастропликация с резекцией дна желудка
 5. Гастрошунтирование на Ру-петле (классическое)
 6. Минигастрошунтирование (с одним анастомозом)
 7. Билиопанкреатическое шунтирование
 8. Операция САДИ
 9. Илеошунтирование